Việt Nga
Ngôn ngữ:

Đại học Mỏ - Địa chất

  •  Khách hàng: Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
     Địa điểm: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
     Quy mô dự án: Trường Đại học Mỏ - Địa chất là nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ, cũng như các lĩnh vực khoa học khác, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
     Khối lượng thực hiện: 1.388 m3
  •